VAJA Text-to-Speech

อ่านข้อความบนคอมพิวเตอร์และ Smart Phone เป็นเสียงด้วย VAJA (วาจา)

เพื่อให้ผู้ที่มีปัญหาทางการเห็นสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้จึงจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์สำหรับสังเคราะห์ข้อความเป็นเสียงติดตั้งอยู่บนเครื่อง แต่เพื่อที่จะใช้งานหน้าจอคอมพิวเตอร์และ Android ที่เป็นภาษาไทยก็ต้องการซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงภาษาไทยที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนี่เองเป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งของคนไทยที่ประสบปัญหาทางการเห็น

เพื่อจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จึงได้พัฒนา VAJA ขึ้นมาเพื่อให้เป็นโปรแกรมสังเคราะห์เสียงพูดคุณภาพสูงซึ่งรองรับทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และ Guru Square ก็ได้ให้ความร่วมมือกับ NECTEC เพื่อเผยแพร่ VAJA ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยที่มีคุณภาพสูงให้แก่ผู้ใช้ รวมทั้งทำการพัฒนา VAJA ให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นไป ด้วยโปรแกรม VAJA นี้ ผู้ที่ปัญหาทางการเห็นจึงสามารถใช้งาน Android ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเปิดช่องทางให้ผู้ที่มีปัญหาทางการเห็นสามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้ด้วยต้นทุนที่ไม่สูง อันเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้พวกเขาเข้าสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างแท้จริง

VAJA บน Android

 • VAJA บน Android สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายรูปแบบ
  • ใช้งานผ่านตัวแอพส์ เพื่ออ่านข้อความที่ต้องการและบันทึกเสียงเก็บไว้ในไฟล์
  • อ่านเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์และ notification ของ android
  • อ่านหน้าจอใน accessibility mode สำหรับผู้พิการทางสายตา
  • นอกจากนั้นยังสามารถนำไปใช้กับแอพส์อื่นๆ ที่ใช้งาน text-to-speech เช่น
   • นำทางการขับรถด้วยเสียง( voice navigation)
   • อ่านชื่อของผู้โทรศัพท์เข้ามาและ SMS
   • อ่าน e-book เป็นเสียง

สั่งซื้อได้ทาง Google play หรือสามารถติดต่อเข้ามาที่ Guru Square ได้หากต้องการ license จำนวนมาก ตั้งแต่ 100 license ขึ้นไป

VAJA บน PC

 • เพิ่มความสามารถในการสังเคราะห์เสียงให้กับระบบต่างๆ เช่น
  • ระบบประกาศเสียงเรียก ประกาศเรียกคิวในธนาคาร โรงพยาบาล และสถานที่ชุมชน ด้วยเสียงของ VAJA
  • เรียกใช้งานจากเว็บไซต์ เพื่อสร้างไฟล์เสียงสำหรับข้อความ เพิ่มการตอบสนองทางเสียงพูดสำหรับข้อความที่มี และเพิ่มการเข้าถึงให้แก่ผู้พิการทางสายตา
  • เรียกใช้งานจากซอฟต์แวร์อื่นๆ เพื่อลูกเล่นและการใช้งานที่หลายหลาย เช่น captcha เกมส์ ระบบ interactive ซอฟต์แวร์ภายในองค์กร