ร่วมงานกับเรา

ถ้าชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลาทำงานกึ่ง Research & Develop คลุกคลีกับเทคโนโลยีใหม่ๆ
และใช้ความคิดสร้างสรรค์ ถ้าคุณมีบุคลิกตามนี้ มาร่วมงานกับเรา!

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

JOB DESCRIPTION

 • ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับ Research & Development โปรเจ็ค

QUALIFICATION

 • สัญชาติไทย
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในด้านงานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ในด้าน Machine Learning, Artificial Intelligence, Big Data, Image Processing, Text Mining และ Computer Vision จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านต่างๆ เช่น Python, VB, C#, C++, PHP, HTML, Java, Android, Spark, MySQL, Linux จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษอย่างมาก
 • มีบุคลิกภาพที่ดี ขยัน เป็นตัวอย่างที่ดี และสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง และทำงานเป็นทีม

 

JOB DESCRIPTION

 • พัฒนาระบบโดยใช้ C#
 • แก้ไขปัญหาในแอปพลิเคชันที่มีอยู่หรือได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

QUALIFICATION

 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การการเขียนโปรแกรมภาษา C# และ Framework ต่างๆ
 • มีประสบการณ์การใช้งาน Database เช่น MySQL หรือ MS SQL
 • หากรู้จักหรือมีประสบการณ์การใช้ Node.js จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษอย่างมาก
 • มีบุคลิกภาพที่ดี และสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี

 

JOB DESCRIPTION

 • พัฒนาระบบโดยใช้เทคโนโลยี Blockchain

QUALIFICATION

 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียนโปรแกรมได้หลากหลายภาษา เช่น C++, Go
 • มีประสบการณ์การใช้งาน Linux
 • มีความรู้ความเข้าใจในด้าน Data Structure และ Algorithm
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Blockchain และ Distributed Ledger
 • สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารและสนทนาได้
 • สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้
 • มีความต้องการเรียนรู้และหลงใหลในอนาคตของ Blockchain